(1)
Kisel, O. V.; Zerkina, N. N.; Savinova, Y. A.; Zalavina, T. Y.; Kozhushkova, N. V.; Mikhaylov, V. V. LINGUISTIC AND SOCIAL ASPECTS OF NAME GIVING MOTIVATION. Rev. Esp. Plural 2018, 18, 297-316.