Frezzatti Jr., Wilson Antonio. “OS SENTIDOS DO DARWINISMO”. Temas & Matizes 8, no. 15 (janeiro 1, 2000): p.55–68. Acessado agosto 8, 2022. https://saber.unioeste.br/index.php/temasematizes/article/view/3906.